top of page

MEDLEMSBETINGELSER

​Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens regler, dog presiseres følgende:

 • Medlemsavgift skal betales årlig og faktureres i sin helhet i januar. For nybegynnere 2. halvår faktureres medlemsavgiften ved innmelding. Treningsavgiften skal betales halvårlig forskuddsvis. Både medlemsavgift og treningsavgift faktureres via klubbens medlems- og faktureringssystem Spond Club.

 • Medlemsavgift og treningsavgift faktureres i samme faktura.

  • 1. halvår (januar-juni) faktureres i januar og inneholder medlemsavgift og treningsavgift.

  • 2. halvår (juli-desember) faktureres i august og inneholder kun treningsavgift. For nye medlemmer 2. halvår, så blir også medlemsavgift fakturert.

 • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke

 • Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger som klubben gir og de treningsregler som gjelder i klubben

 • Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud

 • Medlemmets anledning til å gå opp til gradering besluttes av klubbens instruktører avhengig av medlemmets fremgang

 • Misbruk av kampsport kan føre til utvisning fra klubben

 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre

 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søn- og helligdager, samt ha innskrenket tilbud i ferier og ved innskrenket adgang til skolers gymsaler o.a.

 • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider

Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes årlig av årsmøtet. Skadeforsikringspremie og medlemspass via Norges Kampsportforbund og JKA (Japanese Karate Association) er inkludert. Frekvens for betaling av medlemskontingent og treningsavgift fastsettes av klubbens styre.

 

Betalt medlemskontingent og treningsavgift gjelder som innmelding i klubben. Kontrakten fornyes automatisk for et halvår så sant ikke gyldig utmelding er mottatt.

Utmelding sendes til e-post: admin@baerumkarate.no.

 

Oppsigelsesfrister:

 • Frist 31.05: Oppsigelse i 1. halvår og som gjelder påfølgende 2. halvår må være mottatt innen 31.05.

 • Frist 30.11: Oppsigelse i 2. halvår og som gjelder påfølgende 1. halvår må være mottatt innen 30.11.

 

Medlemmene mottar faktura for gasshuku (treningssamling) og graderinger via påmelding i Spond. Medlemmer som ikke betaler gasshuku og gradering i tide, vil bli nektet både deltagelse og gradering.

 

Dersom medlemmet blir langvarig sykt eller skadet under kontraktsperioden, vennligst ta kontakt med klubbens administrasjon.

 

Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling. Det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter iht. lov om forsinkelsesrente, samt utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved evt. senere tvangsfullbyrding.

 

Alle spørsmål som gjelder medlemsvilkår og betaling rettes til klubben: admin@baerumkarate.no

bottom of page