MEDLEMSBETINGELSER

​Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende:

  • Medlemskontingent og treningsavgift skal betales med avtalegiro

  • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke

  • Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger som klubben gir og de treningsregler som gjelder i klubben

  • Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud

  • Medlemmets anledning til å gå opp til gradering besluttes av klubbens instruktører avhengig av medlemmets fremgang

  • Misbruk av kampsport kan føre til utvisning fra klubben

  • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre

  • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søn- og helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier og ved innskrenket adgang til skolers gymsaler o.a.

  • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider

Medlemskontingent fastsatt av årsmøtet, inkl. skadeforsikringspremie og medlemspass via Norges Kampsportforbund og JKA, kommer normalt i tillegg. Frekvens for betaling av medlemskontingent fastsettes av klubbens styre.


Medlemskontingent gjelder for 6. måneder fra innmelding. Kontrakten fornyes automatisk så sant ikke gyldig utmelding er mottatt.

Kontrakten er uoppsigelig i kontraktsperioden og må sies opp skriftlig en -1- måned før kontraktsutløp dersom denne ikke skal fortsette å løpe. Dersom kontrakten ikke er sagt opp ved utløp av første kontraktsperiode, kan den deretter sies opp med 2 mnd. skriftlig varsel.


Medlemmene mottar faktura for Gasshuku`s, graderinger eller Gi`s (karate uniform) elektronisk og plikter å betale disse til rett tid og med fullstendig KID. Medlemmer som ikke betaler Gasshuku`s/treningsleire i tide, vil bli nektet både deltagelse og gradering.


Dersom medlemmet blir syk under kontraktsperioden, kan medlemmet delta vederlagsfritt på senere trening i en periode tilsvarende sykeperioden. Dette forutsetter legeattest.


Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling. Det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter iht. lov om forsinkelsesrente, samt utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved evt. senere tvangsfullbyrding.


Alle spørsmål vedrørende betaling rettes til klubben.